• Povratak na 30 dana
  • Besplatna dostava od 69 €

Politika povrata

Propisi o pritužbama koji uređuju uvjete prigovora između operatora/prodavatelja i kupca/kupca (u daljnjem tekstu "RP")

Uvodne odredbe:

1. Operater (prodavač) online trgovine www.holokolo.sk je CYCLESTORE s.r.o. Za kóníček 1-D, Pezinok 902 01.

2. Kupac (kupac) u internetskoj trgovini je svaka fizička ili pravna osoba koja pošalje elektronički obrazac s narudžbom za robu (proizvod/e ili usluge/e).

3. Ovim Pravilnikom o pritužbama uređuju se pravni odnosi između operatora i kupca, kada se radi o reklamacijama na ispravnost i kvalitetu roba i usluga koje pruža operater.

4. Pod pritužbama za potrebe ovog pritužbenog postupka podrazumijeva se pravo koje korisnik ostvaruje od odgovornosti za nedostatke robe ili usluga koje pruža operater, a koje zahtijeva određeni pravni lijek ili naknadu za neispravnu izvedbu, ili neispunjenje predmeta ugovora.


Procedura rješavanja zahtjeva:

1. Sukladno ovom Pravilniku, ovlaštena osoba može podnijeti prigovor pisanim putem ili putem elektroničke pošte.

2. Prigovor mora biti jasan i to:
• tko podnosi prigovor (ime, prezime, prezime, adresu stalnog prebivališta),
• predmet prigovora, odnosno što kupac potražuje,
• kome se prigovor upućuje,
• datum podnošenja prigovora,
• potpis kupca ili potpis ovlaštene osobe uz punomoć.
/>
3. Ukoliko se prigovor podnosi e-mailom, faksom ili pisanim putem od strane ovlaštene osobe u ime kupca, prigovoru je potrebno priložiti punomoć za zastupanje kupca u predmetu prigovora.

4. Ukoliko prigovor ne sadrži potrebne podatke iz točke 2. ovoga članka, smatrat će se neovlaštenim.

5. Rok za rješavanje prigovora je najduže 30 dana od dana podnošenja prigovora. O postupanju po prigovoru operater će klijentu izdati pisani dokument.

6. Podnošenjem prigovora smatra se dan podnošenja prigovora od strane korisnika. Datumom podnošenja reklamacije smatra se:
• za poštanske pošiljke – dan dostave reklamacije u sjedište operatera
• za osobnu dostavu – datum na preslici reklamacije od strane kojom operator potvrđuje dostavu
• za dostavu elektroničkom poštom - datumom dostave elektroničke poruke na adresu elektroničke pošte operatora.

7. Ostali pravni odnosi između operatora i korisnik koji nije izričito reguliran ovim Pravilnikom o pritužbama, bit će reguliran relevantnim odredbama pojedinačnih ugovora zaključenih između operatora i korisnika, relevantnim odredbama općih obvezujućih pravnih propisa koji su na snazi ​​na području Republike Slovačke, ovim redom.< br />
8. Operator je ovlašten promijeniti ili dopuniti ova Pravila reklamacije u bilo kojem trenutku zbog promjena zakonskih propisa i poslovnog okruženja. Operater će utvrditi trenutni tekst Žalbenog postupka objavom na svojoj web stranici.

Ovaj RP stupa na snagu i primjenjuje se od 1. ožujka 2019. Operater zadržava pravo promjene PP-a i bez prethodne najave.