• Povratak na 30 dana
  • Besplatna dostava od 69 €

Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI KUPNJE ROBA I KORIŠTENJA USLUGA

   1. OSNOVNE ODREDBE I DJELOKRUG

1.1. Prvi dio ovih općih uvjeta poslovanja (za potrebe prvog dijela u daljnjem tekstu „ovi opći uvjeti poslovanja“) uređuje prava i obveze ugovornih strana između prodavatelja, a to je CYCLESTORE s.r.o. , sa sjedištem Za koníčkom 1/D, 902 01 Pezinok, Slovačka Republika, IČO 53 423 534, upisano u trgovački registar Gradskog suda Bratislava I, Odjel: Sro, uložak br. 148725/B (u daljnjem tekstu „prodavatelj“) i kupca – potrošača, čiji je predmet kupnja i dostava robe na web stranici internetske trgovine peladajúchachou (u daljnjem tekstu „e-trgovina“) (u daljnjem tekstu "kupoprodajni ugovor" ili "ugovor").

 

Kontakt a bliža identifikacija prodavatelja:

 e-mail: info@holokolo.hr

PDV ID: SK2121362716

adresa: CYCLESTORE s.r.o

Za koníčkom 1/D

902 01 Pezinok

Slovačka

 

Nadzorno tijelo:

Inspektorat SOI za regiju Bratislava

Bajkalská 21 / A, P. O. BOX br. 5, 820 07 Bratislava

Odjel za nadzor

ba@soi.sk

tel. Ne. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

faks br. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

 

1.2. Kupac u smislu prvog dijela Općih uvjeta označava potrošača, odnosno fizičku osobu koja ne djeluje u okviru svoje djelatnosti, zaposlenja ili profesije (u daljnjem tekstu "kupac") (prodavatelj i kupac). također zasebno "ugovorna strana" ili zajedno kao "Stranke").

   2PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

2.1. Prodavatelj je posebno dužan:

naručenu robu isporučiti kupcu u dogovorenoj količini, kvaliteti i zapakirati je ili opremiti za transport na način potreban za njezino očuvanje i zaštitu, te

najkasnije zajedno s robom u pisanom ili elektroničkom obliku predati kupcu sve dokumente potrebne za preuzimanje i korištenje robe i druge dokumente propisane važećim zakonskim propisima.

2.2. Prodavatelj ima pravo na potpuno plaćanje kupoprodajne cijene od strane kupca za isporučenu robu.

2.3. Prodavatelj ima pravo otkazati (otkazati) narudžbu ako zbog prodaje zaliha ili nedostupnosti robe nije u mogućnosti isporučiti robu kupcu u roku navedenom u ovim OUK ili po cijeni navedenoj u e-trgovini, ako se sa kupcem ne dogovori o izvedbi zamjene. Prodavatelj također ima pravo odbiti narudžbu iz razloga koji nisu diskriminacija, posebice ako ima zabilježeno da kupac nije u prošlosti platio na vrijeme, više puta nije preuzeo robu u prošlost (a bio je dužan to učiniti), ili ako je prodavatelj zabrinut da bi mogao pretrpjeti štetu prihvaćanjem narudžbe.

2.4. Kupac je posebno dužan:

a. preuzeti robu,

b. iplatiti prodavatelju dogovorenu cijenu za robu prema dogovoru i na vrijeme.

2.5. Kupac ima pravo na isporuku robe u dogovorenoj količini, kvaliteti, datumu i mjestu.

   3. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

3.1. Kupoprodajni ugovor zaključuje se obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje kupoprodajnog ugovora kupca od strane prodavatelja u obliku obrasca koji ispunjava kupac (obrazac koji ispunjava i šalje kupac, u daljnjem tekstu „narudžba“). ).

3.2. Obvezujuće prihvaćanje prijedloga za sklapanje ugovora prodavatelj će izvršiti bez nepotrebnog odgađanja, obično u roku od dva radna dana nakon narudžbe, nakon provjere raspoloživosti robe, važećih cijena i datuma isporuke robe kojeg je kupac zatražio. Slanje robe od strane prodavatelja smatrat će se obvezujućim prihvaćanjem. Obvezujuće prihvaćanje elektroničkom poštom (e-poštom) nije obavezno. Utvrdi li se da je cijena viša, prodavatelj će prije otpreme narudžbe zatražiti pristanak kupca na promjenu cijene. Kupoprodajni ugovor sklopljen je tek nakon što kupac da suglasnost na promjenu cijene i prodavatelj nakon toga potvrdi narudžbu.

3.3. Automatski generirana potvrda prihvaćanja narudžbe od strane prodavatelja, koja se dostavlja na e-adresu kupca odmah nakon slanja narudžbe, samo je informativne prirode i šalje se kupcu u svrhu obavijesti o zabilježbi narudžbe te se ne smatra obvezujućim prihvaćanjem prijedloga za sklapanje ugovora od strane prodavatelja.

3.4. Prodavatelj može besplatno ponuditi dodatnu robu uz narudžbu (u daljnjem tekstu "poklon"). Kupac će dati suglasnost za takvu izvedbu odabirom odabranog poklona prije slanja narudžbe. Naručivanje poklona nije obavezno. Ako kupac ne želi dar, nije dužan izraziti tu volju.

   4. DOGOVORI O KUPOPRODAJNOJ CIJENI

4.1. Kupac plaća prodavatelju kupoprodajnu cijenu za robu dogovorenu u kupoprodajnom ugovoru, uključujući troškove dostave robe i naknade za dodatne usluge (u daljnjem tekstu: kupoprodajna cijena).

4.2. Detaljne i ažurirane informacije o načinima plaćanja možete pronaći u odjeljku Plaćanjeu e-trgovini prodavatelja. Neki načini plaćanja možda neće biti dostupni za sve narudžbe, primjerice ovisno o njihovoj vrijednosti ili odabranom načinu dostave. Kupac će biti obaviješten o svim ograničenjima tijekom izrade narudžbe.

4.3. Svi troškovi dostave i pakiranja bit će naplaćeni prije slanja narudžbe. Sve naknade za dodatne usluge ažuriraju se u narudžbi prema izboru dodatnih usluga od strane kupca kontinuirano, ali nikada nakon slanja narudžbe. U slučaju da se roba prevozi kupcu izvan Europske unije, kupac može nastati carinski dug, a eventualno i obveza plaćanja drugih plaćanja vezanih uz carinske poslove u iznosu i na način utvrđen općim zakonom te zemlje. kojoj se roba isporučuje. Osim ako je drugačije navedeno ili dogovoreno između stranaka, prodavatelj nije dužan snositi ove obveze u ime kupca.

4.4. Ako kupac plati prodavatelju kupoprodajnu cijenu bankovnom doznakom, danom plaćanja smatra se dan kada je cjelokupna kupoprodajna cijena uplaćena na račun prodavatelja.

4.5. Kupac se obvezuje prodavatelju platiti kupoprodajnu cijenu u roku navedenom u kupoprodajnom ugovoru.

   5. ISPORUKA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

5.1. Prodavatelj će robu isporučiti kupcu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora, osim ako se strane drugačije ne dogovore. Ukoliko prodavatelj ne izvrši svoju obvezu isporuke robe u ugovorenom roku, kupac će od njega tražiti isporuku robe u dodatnom primjerenom roku, koji će kupac također odrediti. Ako se kupac ne javi prodavatelju u roku od dva mjeseca od dana kada mu je roba trebala biti isporučena, smatra se da je roba isporučena, osim ako se ne dokaže suprotno. Ukoliko prodavatelj ne isporuči artikl niti u ovom dodatnom roku, kupac ima pravo odustati od ugovora.

5.2. U slučaju da kupac ne preuzme robu bez prethodnog pismenog odustajanja od ugovora, prodavatelj ima pravo na naknadu štete u visini stvarno nastalih troškova pokušaja isporuke narudžbe.

5.3. Kupac je dužan robu osobno preuzeti ili organizirati preuzimanje od strane treće osobe. Ukoliko je iz razloga na strani kupca potrebno ponoviti isporuku (npr. nedolazak kupca ili treće osobe koju on ovlasti na dogovoreno mjesto), sve dodatne troškove nastale na taj način snosi kupac. , uključujući svu pohranu.

5.4. Kupac ima pravo pregledati pošiljku prilikom dostave. U slučaju oštećenja robe prilikom preuzimanja od strane kupca, kupac ima mogućnost odbiti preuzimanje robe. Prijevoznik je dužan sačiniti zapisnik o oštećenju robe u prisustvu i na zahtjev naručitelja. Na temelju tako predočenih dokaza prodavatelju, prodavatelj, nakon sklapanja neželjenog događaja s prijevoznikom, može osigurati otklanjanje nedostatka robe, popust na kupoprodajnu cijenu te u slučaju nepopravljivih pogrešaka tijekom isporuka robe. novu robu kupcu. Naknadne tvrdnje ove vrste morat će se dokazati.

5.5. Mogućnosti prijevoza te detaljne i ažurne informacije o uvjetima prijevoza možete pronaći u e-trgovini u rubrici Prijevoz i rokovi isporuke. Za neke narudžbe možda nisu dostupni svi načini dostave. O mogućim ograničenjima kupac će biti obaviješten prilikom kreiranja narudžbe.

5.6. Kupac kao primatelj robe pristaje na izdavanje i dostavu računa u elektroničkom obliku. Nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, prodavatelj nije dužan udovoljiti zahtjevu kupca za ispravkom ili promjenom podataka na računu, posebice za promjenom identiteta kupca i promjenom adrese dostave u drugu državu.

5.7. Kupoprodajni ugovor sklopljen je uz raskidnu klauzulu da ako kupac ne preuzme robu u roku od 5 dana od dodatnog zahtjeva prodavatelja i ne dogovori s prodavateljem drugi rok isporuke, ugovor se raskida počevši od ugovaranja stranke će vratiti ili zamijeniti sve usluge, a posebno kupoprodajnu cijenu i robu s kojom prodavatelj stječe pravo slobodnog raspolaganja. Ovo ne utječe na pravo prodavatelja na naknadu iz točke 5.2.

 

    6. STJECANJE VLASNIŠTVA I USTUP RIZIKA ŠTETE NA DJELU

6.1. Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok kupac ne plati kupovnu cijenu. Roba se dostavlja kupcu osobnim preuzimanjem ili preuzimanjem od prijevoznika.

6.2. Rizik oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada on preuzme robu od prodavatelja ili od prijevoznika, odnosno u trenutku kada mu prodavatelj dopusti raspolaganje robom, a kupac ne preuzme njih preko.

    7. POSTUPAK REKLAMACIJE ZA POTROŠAČE

7.1. Izravna razmjena robe

Želimo da se što prije možete voziti u novoj odjeći. Izravna razmjena robe stoga nije moguća. Ako vam proizvod ne odgovara, napravite novu narudžbu i pošaljite nam proizvod koji ne odgovara u roku od 30 dana od narudžbe - molimo slijedite upute "Kako postupiti prilikom povrata robe?"

7.2. POSTUPAK reklamacije proizvoda

Roba podliježe jamstvenom roku od 24 mjeseca sukladno važećim zakonskim propisima, tijekom kojeg kupac može reklamirati kvalitetu i funkcionalnost kupljene robe.

 

  1. Prijavite se na našu online narudžbu za promjenu koristeći svoju adresu e-pošte i broj narudžbe. Vidjet ćete artikle vaše kupnje i mogućnost odabira reklamacije za datu robu. Napišite razlog reklamacije proizvoda.
  2. Nakon predaje online prijave, na Vašu e-mail adresu stići će potvrda o registraciji prijave. Molimo da danu potvrdu isprintate i fizički stavite u paket s poslanom robom.
  3. Robu možete vratiti na adresu:Frogman/331E,Božidara Adžije 23/2, 10000 Zagreb, Croatia.
  4. Sačuvajte dokaz o otpremi robe (npr. dostavnicu).
  5. Nakon primitka robe koju ste poslali, provjerit ćemo je i obavijestiti Vas o postupku reklamacije putem e-maila. Prigovor, uključujući i ispravak pogreške, bit će riješen bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 Troškove slanja novog proizvoda i troškove vezane uz reklamaciju kupca, ukoliko je reklamacija opravdana, u cijelosti snosi prodavatelj.

    8. OSOBNI PODACI I NJIHOVA ZAŠTITA

Prodavatelj je poduzeo odgovarajuće mjere za obradu osobnih podataka u skladu sa Zakonom br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i o izmjeni određenih zakona te prema Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba pri obradi osobnih podataka i o slobodno kretanje takvih podataka, čime se ukida Direktiva 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (GDPR Uredba). Kupac potvrđuje da je upoznat s obradom njegovih osobnih podataka u skladu s pravilima koja se nalaze na sljedećoj poveznici: https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/35840773/en/basic-information.

 

      9. RASKID UGOVORA

 9.1. Ugovor se može otkazati na sljedeće načine:

 1.a) odustajanje od strane Prodavatelja iz razloga prema točki 12. ovih OUP-a,

    b) raskid od strane Prodavatelja iz razloga, ako Kupac na bilo koji način krši ili se ne pridržava odredbi ovih Općih uvjeta.

9.2. Ukoliko dođe do odustajanja od Ugovora u smislu točke 6.1 a. ovih Općih uvjeta, Kupac ima pravo na povrat Kupoprodajne cijene za neisporučenu Robu koja je predmet Ugovora o kupoprodaji od kojeg odustaje, u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od dana isporuke povlačenje. Gore navedeno ne vrijedi ako su se ugovorne strane dogovorile o alternativnoj izvedbi.

9.3. U slučaju da Kupac odustane od Ugovora o kupoprodaji u cijelosti (tj. vrati svu naručenu robu) ili ako odustane od Ugovora o kupoprodaji djelomično, a vrijednost robe koju zadržava ne prelazi iznos koji u trenutku Narudžbe, predstavlja minimalni iznos Narudžbe, potreban za ostvarivanje prava Kupca na besplatnu dostavu Robe, Prodavatelj će Kupcu vratiti pripadajući dio kupoprodajne cijene za Robu, umanjen za iznos poštanske cijene troškove nastale u vezi sa slanjem naručene Robe. Ovi troškovi iznose 4,60 € u slučaju dostave kurirskom službom. O ovoj činjenici kupac je upoznat i na web stranici Prodavatelja, prilikom informiranja o uvjetima besplatne dostave.

   10. ODUSTAJANJE OD UGOVORA S POTROŠAČEM

 

10.1. Ukoliko je Ugovor sklopljen komunikacijom na daljinu, odnosno u obliku elektroničke narudžbenice, telefonskom komunikacijom ili e-mail komunikacijom ili drugim načinom komunikacije na daljinu, Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupoprodaji bez navođenja razloga. u roku od 14 (slovima: četrnaest) dana od preuzimanja Robe, pri čemu se ovaj rok smatra ispunjenim ako je obavijest o odustajanju od Ugovora poslana Prodavatelju najkasnije zadnjeg dana roka. Roba se smatra preuzetom od strane potrošača u trenutku kada potrošač ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe ili ako robu koju je potrošač naručio u jedna Narudžba se isporučuje zasebno, u trenutku preuzimanja Robe koja je zadnja isporučena.

10.2. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od Ugovora o kupoprodaji putem Internet stranice, prijavom u sustav putem svoje e-mail adrese i broja Narudžbe, nakon čega će mu biti prikazani artikli njegove kupnje i mogućnost povrata danog artikla. Kupac može navesti razloge povrata Robe zajedno s bankovnim podacima (IBAN) na koji će Prodavatelj vratiti novac u roku od 14 radnih dana od dana isporuke vraćene Robe.

10.3.Nakon slanja online zahtjeva, Kupac će na svoju e-mail adresu dobiti potvrdu o registraciji svog zahtjeva. Kupac je dužan isprintati potvrdu i fizički je staviti u paket s poslanom Robom.

10.4. Kupac robu može vratiti poštom na adresu: Frogman s.r.o. / 331E, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Hrvatska. Ili putem kurirske službe na adresu: DPD C/O Frogman s.r.o. / 331E, Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete, Hrvatska. Kupcu se savjetuje da sačuva dokaz o otpremi Robe (npr. otpremnicu).

10.5.U slučaju odustajanja od Ugovora, Potrošač snosi troškove povrata Robe. Ova se odredba ne primjenjuje ako Potrošač odustane od Ugovora s obrazloženjem da isporučena Roba nije u skladu sa sadržajem Narudžbe Potrošača ili nema svojstva za koja je Potrošač iskazao interes i koja odgovaraju opisu koji je dao Prodavatelj. .

10.6. Roba se mora vratiti nekorištena, u izvornom stanju, sa svim oznakama i originalnom pakiranju. U suprotnom, Prodavatelj može umanjiti iznos koji je Kupac dužan poslati Kupcu za vraćenu Robu za štetu nastalu u slučaju da je Roba vraćena suprotno ovoj točki Općih uvjeta. Potrošač također nema pravo postupati s Robom na način da umanjuje njezinu vrijednost. Ako Prodavatelj otkrije da je Potrošač postupao s Robom na način koji prelazi okvire potrebne za određivanje svojstava i funkcionalnosti Robe, Potrošač će biti odgovoran za smanjenje vrijednosti Robe.

Nakon primitka Robe, Prodavatelj će istu provjeriti i obavijestiti Kupca e-poštom o procesu otkazivanja poslanih artikala.

U slučaju da Kupac djelomično odustane od Ugovora o kupoprodaji, a robu je kupio tijekom posebne akcije uvjetovane vrijednošću narudžbe ili brojem proizvoda u narudžbi, dužan je vratiti cijelu narudžbu ili će Prodavatelj vratiti Kupcu pripadajući dio kupoprodajne cijene Robe, umanjen za iznos jednak iznosu popusta ostvarenog korištenjem dane posebne akcije.

   11. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Kupac koji na temelju Ugovora stječe pravo vlasništva na Robi ne stječe pravo na objektima intelektualnog vlasništva koji su dio Robe, primjerice u obliku žiga, trgovačkog imena ili patenta, osim ako Ugovorom nije drugačije određeno. .

Ujedno, Kupac je dužan pridržavati se svih uvjeta korištenja Internet stranice koje je Prodavatelj objavio na posebnoj podstranici Internet stranice, pri čemu Kupac korištenjem iste ne stječe nikakva prava intelektualnog vlasništva.

   12.ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Prodavatelj nastoji osigurati stalnu sigurnost ponuđene Robe, stalnu dostupnost njezine narudžbe putem web stranice i nesmetanu dostavu Kupcu. Međutim, u slučaju objektivnih i nepopravljivih tehničkih prepreka ili drugih činjenica koje uzrokuju nemogućnost izvršenja, Prodavatelj nije odgovoran za takve kvarove, na koje Prodavatelj ne može utjecati. Međutim, ulaže najveći mogući napor u interesu trenutnog rješavanja nastalih prepreka.

Prodavatelj ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti svoje poslovanje, pružanje Roba i povezanih usluga te rad Internet stranice ili njezinog dijela te ne sklapati nove Ugovore s drugim Kupcima.

   13.KOMUNIKACIJA, OBAVIJEST I DOSTAVA

Prodavatelj i Kupac su suglasni da se u slučaju dostave međusobne korespondencije pod dostavom u smislu ovih OUP-a podrazumijeva dostava pisanog sadržaja na adresu elektroničke pošte info@holokolo.hr ili preporučenom poštom ili kurirom na adresu Frogman s.r.o. / 331E, Poštanska 25, 10410 Velika Gorica, Hrvatska. Ili bilo kojim prijevoznikom na adresu: DPD C/O Frogman s.r.o. / 331E, Slatinska 7, 10360 Zagreb-Sesvete, Hrvatska.. Danom dostave smatra se i dan kada Prodavatelj odnosno Kupac odbije primiti isporučenu ispravu, odnosno dan povrata pošiljke s označenom napomenom. "primatelj nije prihvatio u roku preuzimanja", "primatelj se preselio", "primatelj je nepoznat" ili drugu napomenu sličnog značenja. U slučaju elektroničke dostave dokumenata elektroničkom poštom, dokument se smatra dostavljenim sljedeći dan od dana slanja. Za potrebe dostave poštom koriste se adrese navedene u Ugovoru o kupoprodaji (Narudžbi), odn. u elektroničkoj narudžbenici samo primatelj dokumenata obavijestio je ugovornu stranu pošiljateljicu o novoj adresi, odnosno novoj elektroničkoj adresi za dostavu dokumenata.

   14. ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

14.1 Kupci – potrošač ima pravo koristiti alternativni način rješavanja spora, obraćanjem prodavatelju sa zahtjevom za ispravku u slučaju da nije zadovoljan načinom na koji je prodavatelj riješio njegov zahtjev ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Ukoliko prodavatelj negativno odgovori na takav zahtjev, ili na isti ne odgovori u roku od 30 dana od dana njegovog upućivanja, kupac – potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje tijela za alternativno rješavanje sporova. . Subjekti alternativnog rješavanja sporova su tijela i ovlaštene pravne osobe prema § 3. Zakona br. 391/2015 Zb. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova te o izmjenama i dopunama određenih zakona (u daljnjem tekstu "Zakon o ARS-u"), odnosno slovačka trgovačka inspekcija ili druga relevantna ovlaštena pravna osoba upisana na popis subjekata alternativnog rješavanja sporova koji vodi Ministarstva gospodarstva Republike Slovačke (popis je dostupan na web stranici www.mhsr.sk), dok kupac – potrošač ima pravo izabrati predmet alternativnog rješavanja potrošačkih sporova kojem će se obratiti. Prilikom podnošenja ponude, kupac – potrošač postupa prema čl. 12. Zakona o ARS. E-mail kontakt prodavatelja mora biti naveden u ponudi: info@holokolo.hr. Alternativno rješavanje sporova može se koristiti za rješavanje spora između kupca – potrošača i prodavatelja koji proizlazi iz potrošačkog ugovora.

14.2 Kupci –potrošači imaju pravo primijeniti platformu za online rješavanje sporova za rješavanje svojih sporova na jeziku po vlastitom izboru. Kupac – potrošač može koristiti RSO platformu koja je dostupna na web stranici za alternativno rješenje svog spora. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   15.ZAVRŠNE ODREDBE

15.1 Ovi OUK sastavljeni su 01.01.2024.. Prodavatelj ima pravo promijeniti ove OUK. Pravni odnos između ugovornih strana uvijek je uređen Općim uvjetima poslovanja koji su važeći i na snazi u trenutku slanja narudžbe.

15.1A. Prodavač prikazuje recenzije pojedinačnih proizvoda i recenzije ukupnog dojma korisnika. Recenzije mogu uključivati ​​i usmenu ocjenu. Prodavatelj osigurava autentičnost recenzija tehničkim sredstvima na način da poziva samo osobe koje su stvarno kupovale kod njega da napišu/daju recenziju, što može učiniti i putem treće strane (komparatora ili portala za recenzije). Tehnički nije moguće jamčiti da se organska recenzija (napisana od strane osobe bez poziva) neće pojaviti, ali je broj takvih recenzija zanemariv. Ne dovodeći u pitanje vjerodostojnost recenzija, prodavatelj zadržava pravo ne prikazati sve recenzije ili dati prioritet prikazu recenzija koje on odredi.

15.2 OUK sastavljeni su na slovačkom jeziku. Ako su ovi OUK sastavljeni na jeziku koji nije slovački, njihova slovačka verzija uvijek ima prednost pred verzijom na drugom jeziku.

15.3 Ako je ugovor sklopljen u pisanom obliku, svaka njegova izmjena mora biti u pisanom obliku. Ugovorne strane su se dogovorile da će se komunikacija između njih odvijati uglavnom putem e-mail poruka i pisama.

15.4 Pravni odnosi između ugovornih strana uređeni su ugovorom, ovim Općim uvjetima, odredbama Zakona br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik s izmjenama i dopunama, Zakon br. 22/2004 Coll. o elektroničkoj trgovini i o izmjenama i dopunama Zakona br. 128/2002 Coll. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama određenih zakona izmijenjenih Zakonom br. 284/2002 Coll. s izmjenama i dopunama, Zakon br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača i o izmjeni Zakona Slovačkog nacionalnog vijeća br. 372/1990 Coll. o prekršajima s izmjenama i dopunama, Zakon br. 18/2018 Zb. o zaštiti osobnih podataka i izmjenama i dopunama pojedinih zakona i Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama određenih zakona i drugih opće obvezujućih pravnih propisa Republike Slovačke.

15.5 U slučaju sukoba između odredbi kupoprodajnog ugovora i ovih OUK, mjerodavne su odredbe kupoprodajnog ugovora. U slučaju dvojbe o sadržaju ugovora u kojem je kupac - potrošač ugovorna strana, odnosno ovih OUK, uključujući njihove dodatke, primjenjuje se tumačenje koje je povoljnije za kupca - potrošača.

15.6 Ugovorne strane će učiniti sve što se od njih može zahtijevati da sve sporove, proturječja ili potraživanja proizašla između njih iz ovih OUK, iz ugovora ili u vezi s njima riješe mirnim putem. Ukoliko ugovorne strane ne riješe bilo koji spor proizašao iz ovih OUK-a ili iz ugovora mirnim putem, uključujući spor oko njegove valjanosti, tumačenja ili otkaza, za rješavanje takvog spora nadležni su slovački sudovi. To ne utječe na valjanost odredaba međunarodnih ugovora o nadležnosti drugih sudova.